Kẹp thanh treo thang mang cáp trên dầm thép hướng ngang