Plate ngang bắt thanh treo trần nghiêng

Plate ngang bắt thanh treo trần nghiêng

Plate ngang bắt thanh treo trần nghiêng