Plate dọc bắt thanh treo trần nghiêng

Plate dọc bắt thanh treo trần nghiêng

Plate dọc bắt thanh treo trần nghiêng